ముగించు

2018 మే10 నుండి రైతుబందు చెక్కుల పంపిణి

ప్రారంభం : 10/05/2018 ముగించు : 30/06/2018

వేదిక : గ్రామసభలు

2018 మే 10 నుండి గ్రామసభల్లో రైతుబందు చెక్కుల పంపిణి చేయబడును.