జనాభా

S.No
అంశం
యూనిట్
సంవత్సరం
రాష్ట్రం
జిల్లా
1.
మొత్తం జనాభా
Nos. 2011 Census 3,50,03,674 1093841
2.
పురుషులు
Nos. 2011 Census 1,76,11,633 548719
3.
మహిళలు
Nos. 2011 Census 1,73,92,041 545122