ముగించు

ఆర్టిఐ

ప్రజా సమాచార ఆఫీసర్

శ్రీమతి. పి. రేణుక దేవి
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ (FAC)
మొబైల్ నెంబర్:9704560804

అసిస్టెంట్ ప్రజా సమాచార ఆఫీసర్

శ్రీమతి. పి. రేణుక దేవి
అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ (FAC)
మొబైల్ నెంబర్:9704560804

అప్పీలేట్ అథారిటీ

శ్రీ. ఎం. డేవిడ్
జిల్లా రెవిన్యూ ఆఫీసర్ (FAC)
మొబైల్ నెంబర్:9704560803