ముగించు

అక్షరాస్యత శాతం:

 

S.No
అంశం
యూనిట్
సంవత్సరం
రాష్ట్రం
జిల్లా
1.
మొత్తం 
% 2011 Census 66.54 68.04
2.
పురుషులు
% 2011 Census 75.04 74.98
3.
మహిళలు
% 2011 Census 57.99 60.99